ساحل آرامش

اگر تو را دشمنی باشد دلتنگ مشو که هر که را دشمنی نباشد بی قدر و بها باشد

آبان 93
2 پست
مهر 92
49 پست